Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bike Cafe

 A teljes adatkezelési tájékoztató letölthető ITT. 

 

1.

Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a BIKE CAFE Kft. (székhely: 1106 Budapest, Nagyicce út 24., cégjegyzékszám: 01-09-980077, adószám: 23827617-2-42) mint a személyes adatok kezelője által az adatkezelés teljes folyamata során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikánkat, amelyet adatkezelőként magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerünk el.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az általunk kínált valamennyi szolgáltatás igénybevétele során, az érintett természetes személyek számára, tekintet nélkül azok nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogaik és alapvető szabadságaik, így különösen magánélethez fűződő joguk, információs önrendelkezési joguk és a személyes adataik védelméhez fűződő jogaik az adatkezelés és -feldolgozás során is érvényesüljön.

 

Jelen tájékoztató hatálya a székhelyünkön, telephelyünkön, valamint a www.bikecafe.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy nem ellenőrizzük azt, hogy az Ön által részünkre megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi természetes személy, aki számunkra személyes adatokat ad át, a jelen tájékoztatóban felsorolt valamely adatkezelési tevékenységhez kapcsolódóan, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak – mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni – megismerését teszi lehetővé számunkra. Ha Ön a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag Önt fogja terhelni.

 

2.

Adatkezelőre vonatkozó információk

 

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot Társaságunk kezeli adatkezelőként. Tájékoztatjuk, hogy érintettként az alábbi elérhetőségeinken keresztül tud kapcsolatba lépni velünk:

 

Név: BIKE CAFE kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1106 Budapest, Nagyicce utca 24.

Levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20.

Telefonszám: 06-20/321-6432

E-mail cím: info@bikecafe.hu

 

3.

Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak

 

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő: a BIKE CAFE Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.
 • Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

 

4.

Adatkezelés módja, elvei

 

Az általunk kezelt személyes adatokat minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjtjük. Ennek megfelelően csak azokat a személyes adatokat tároljuk adatbázisainkban, illetve használjuk fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak a rendelkezésünkre. Nem gyűjtünk személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból, és harmadik személyes sem továbbítanak részünkre személyes adatokat.

 

Az Önről kezelt adatokhoz csakis Társaságunk tulajdonosa, valamint az adatok kezelésre feljogosított munkavállalóink férhetnek hozzá annak érdekében, hogy a cég irányításával kapcsolatos, illetve munkaköri feladataikat teljesíteni tudják. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében a szervezeten belül adatkezelési előírásokat belső adatkezelési szabályzatban rögzítettük, melyet Társaságunk tulajdonosa és munkavállalóink egyaránt kötelesek betartani, amennyiben az Ön, vagy más érintettek személyes adatait kezelik.

 

Személyes adataihoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések alapján – a tájékoztató 12. pontjában felsorolt adatfeldolgozóink férhetnek hozzá, korlátozott körben és ideig. A tájékoztató 13. pontjában részletes tájékoztatást talál arról, hogy adattovábbításra mely esetekben, mely adatai vonatkozásában és milyen címzetti kör részére kerül sor.

 

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatait Társaságunk, mint sportszerek kiskereskedelmével, forgalmazásával és javításával foglalkozó vállalkozás, kizárólag ezen kereskedelmi, forgalmazási és javítási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlásával összefüggésben, az egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az Ön jogainak a védelme. Társaságunk felelős adatkezelőként a tudomány és technológia jelenlegi állását, a megvalósításhoz szükséges költségeket, valamint a természetes személyek jogaira kockázatok valószínűségét és súlyát is értékelte, mielőtt a fenti intézkedéseket bevezette.

 

Az érintettek személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végezzük, hogy az adatkezelés minden érintett, így az Ön számára is átlátható legyen annak teljes ideje alatt.

 

Adatkezelésünk során a személyes adatait csak a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célok gyűjtjük és tároljuk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az egyetlen, Önre vonatkozó személyes adatot se kezeljünk a jelen tájékoztatóban felsorolt célokkal össze nem egyeztethető célból vagy módon.

 

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatait kezeljük. Törekszünk arra, hogy az általunk tárolt és kezelt adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, és megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy a pontatlanul vagy helytelenül nyilvántartott adatait mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek – ehhez kérjük az Ön együttműködését is.

 

Az Önről kezelt személyes adatokat csak addig az időpontig tároljuk, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során alkalmazzuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyekkel garantálható adatainak biztonsága, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet is.

 

Minden olyan esetben, ha az Ön adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célra akarjuk felhasználni, erről előzetesen, írásban tájékoztatjuk Önt – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodunk arról, hogy ebben az esetben is megfelelő jogalappal rendelkezzünk adatainak kezeléséhez.

 

Adatkezelőként számunkra fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek segítségével biztosítani tudjuk, hogy adatainak kezelésére csak a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerüljön sor, és ennek összhangban férhessenek hozzá munkatársaink az Ön adataihoz. Fenti kötelezettségünk teljesítése érdekében belső szabályzatunkban meghatároztunk rendszeres felülvizsgálati határidőket az adatkezelés szükségességének és megfelelőségének vizsgálatát illetően, továbbá olyan szabályozókat építettünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek garantálják, hogy az adatkezelés végig a fenti keretek között maradjon. Számunkra kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés időtartama lejárt, vagy az érintett ilyen kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul töröljük, illetve annak érdekében, hogy az adatok és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható, anonimizálást végzünk.

 

Jogi kötelezettségünknek eleget téve, adatkezelési tevékenységeinkről nyilvántartást vezetünk, mely tartalmazza többek között elérhetőségeinket, adatkezeléseink célját, jogalapját és időtartamét, az adatkezeléssel érintett személyek és adatok felsorolását, azon a címzettek meghatározását, akikkel az adatokat közlik.

 

 

5. A www.bikecafe.hu webáruház történő vásárlással összefüggő adatkezelés

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a www.bikecafe.hu oldalon működő online webáruházunkban vásárol, úgy az általunk forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződés alapján fennálló kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint a szerződésből eredő jogszerű igényünk érvényesítéséhez az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor.

 

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban Ön regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat. A Társaságunk által forgalmazott termékek megvásárlásához Önnek az alábbi személyes adatait kell megadnia – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldi-e el megrendelését. Ha rendelkezik felhasználói fiókkal: név, szállítási cím, számlázási cím (ha nem egyezik meg a szállítási címmel), e-mail cím, mobiltelefonszám, jelszó. Ha Ön regisztráció nélkül vásárol: név, e-mail cím, mobiltelefonszám, számlázási cím, és amennyiben nem személyesen veszi át a megrendelt terméket, úgy a szállítási cím. Abban az esetben, ha Ön a megrendelt termék vételárának megfizetéséhez a banki átutalást választja, úgy Társaságunk az Ön bankszámlaszámát is kezeli.

 

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházunkba saját Facebook, illetve a Google+ közösségi fiókján keresztül is bejelentkezhet. Ebben az esetben az Ön bejelentkezéshez használt közösségi fiókjában rögzített személyes adatai közül a következő adatok átadására kerül sor: az Ön Facebook, illetve Google+ profiljában szereplő nyilvános adatok. Ezeket a személyes adatokat – ugyanúgy, ahogyan a weboldalon regisztrált és regisztráció nélkül vásárló személyek esetében – az általunk forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározása, a szerződés megkötése, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése, valamint a szerződéssel eredő jogszerű igények érvényesítése céljából kezeljük.

 

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesítsük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áru ellenértékét kiszámlázzuk, majd pedig a terméket kiszállítsuk. Személyes adatainak kezelése tehát Társaságunk és Ön között létrejött szerződésen alapul.

 

Ha a vásárolt terméket személyesen veszi át üzletünkben, úgy a regisztráció/megrendelés során megadott mobiltelefonszámát Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük. Ezen adatának kezelése azért szükséges számunkra, ugyanis, ha nem ismernénk telefonszámát, úgy nem tudnánk szóban is jelezni Önnek, hogy megrendelt terméke üzletünkben átvehető. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának kezelését lehetővé tevő jogos érdekünk alkalmazását megelőzően – a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően – elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet.

 

Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással az adatkezelői és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a webáruházunkban vásárolt termékek személyes átvételét választó személyek mobiltelefonszámának kezelését megalapozó adatkezelői jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük – továbbá ezen adatkezelés tulajdonképpen az érintettek érdekét is szolgálja, ugyanis ezáltal csökkenthető annak az esélye, hogy a már leadott megrendeléseket töröljük a termék átvételének elmulasztása miatt.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ekertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeljük: regisztráció/megrendelés dátuma, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, ÁFA mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok), melyeket a megrendelt termék megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséig kezelünk.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy a webáruházban történt vásárlásra vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését és feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról, kiszállításának megkezdéséről tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön, kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

 

Abban az esetben, ha Ön a www.bikecafe.hu oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettségünk alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő és a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy fiókjának megszüntetése után is kezeljük az alábbi adatainak a számlakiállítást követő 8 évig: név, számlázási cím.

 

Ha Ön regisztráció nélkül adja le megrendelését, úgy a számlán szereplő személyes adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk teljesítése érdekében a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel és megrendelését sem tudjuk teljesíteni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen meg tudjuk indítani és le tudjuk folytatni. Az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az Önnel szemben fennálló vételár-követelésünket érvényesíteni tudjuk. Az igény érvényesítéséhez szükséges személyes adatainak kezelésével szemben Önt tiltakozási jog illeti meg azzal, hogy ezen jogának gyakorlása nem eredményezi automatikusan az adatok kezelésének befejezését és azok törlését.

 

A Társaságunk jogos érdekére alapított adatkezeléshez az előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, mely során összevetettük egymással a Társaságunk és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a szerződésből eredő követelésünk érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdekünk erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat ebből a célból ne ismerjük meg és ne kezeljük. A fenti adatok kezelése nélkül lehetetlenné válna a követelés érvényesítése, ami indokolatlan hátrányt jelentene Társaságunk számára. Szavatoljuk, hogy ezen adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha az érintettel szemben olyan lejárt és esedékessé vált követelésünk keletkezik, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdtük.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő harmadik személy (jogi képviselő) részére.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatok jogellenes vagy a Társaságunk megtévesztésére irányuló használata esetén, illetve akkor, ha Ön Társaságunk webáruházának rendszere ellen támadást intéz, vagy Társaságunk sérelmére bűncselekményt követ el a www.bikecafe.hu weboldal használata során, úgy felhasználói fiókjának megszüntetésével egyidejűleg az Ön személyes adatai is haladéktalanul törlésre kerülnek azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén Társaságunk jogosult az adatokat a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezelni a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

 

6. Panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok

 

Vásárlóink és szerviz szolgáltatásunk igénybe vevői jogosultak arra, hogy a forgalmazott termékekkel, azok értékesítésével vagy a szerviz szolgáltatással kapcsolatban panaszt nyújtsanak be akár szóban, akár írásban. A panasztétel során az érintett nevét, lakcímét, valamint a panaszos által saját elhatározásból megadott további személyes adatokat kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a és 17/C. §-a alapján fennálló jogi kötelezettségünk teljesítése.

 

A hozzánk panasszal forduló személyek adatainak kezelésének célja a jegyzőkönyvbe mondott vagy írásban benyújtott panasz kivizsgálása és megválaszolása a jogszabály által előírt határidőn belül. A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat, valamint az írásbeli panaszbeadványban és az arra adott válaszban feltüntetett adatokat – jogszabályi kötelezettségünk alapján – a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 5 évig kezeljük.

 

Ha www.bikecafe.hu oldalon működő webáruházban forgalmazott terméket megvásárló személy a vásárlást követően hibás teljesítésből eredő jogait (szavatosság, jótállás, minőségi kifogások), vagy a 14 napon belüli, indokolás nélküli elállásra vonatkozó jogát gyakorolja, úgy Társaságunk az alábbi személyes adatokat kezeli az érintett személyről: név, lakcím, valamint az érintett által esetlegesen megadott további személyes adatok. A fenti személyes adatok kezelésére Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében kerül sor.

 

Ha Ön hibás teljesítésből eredő vagy indokolás nélküli elállási jogát gyakorolja, úgy adatainak kezelése annak érdekében történik, hogy az Ön igényének elbírálásához szükséges lépéseket meg tudjuk tenni, a kapcsolatot felvegyük Önnel, illetve tájékoztassuk kérelme elbírálásáról. Hibás teljesítésből eredő, illetve az elállási jog gyakorlása során megadott személyes adatok kezelése az adatokat tartalmazó jegyzőkönyv felvételétől, illetve az írásbeli beadvány benyújtásától számított 3 évig kezeljük a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

7. Cookie-k használata a www.bikecafe.hu weboldalon

 

Tájékoztatjuk, hogy www.bikecafe.hu weboldalon ún. sütiket („cookie”-kat) alkalmazunk, melyek fő célja, hogy a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítsék; a cookie-k emellett rendszeradminisztrációs, statisztikai, illetve bizonyos esetben marketing célokat is szolgálnak.

 

Ha Ön felkeresi webáruházunkat, és az erre szolgáló gombra kattintva kifejezetten hozzájárul a cookie-k alkalmazásához, úgy a testreszabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie) helyezünk el és olvasunk vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre, és amelynek alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

 

A www.bikecafe.hu oldalon működő webáruházunkban az alábbi típusú cookie-kat alkalmazzuk:

 • átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek;
 • állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, weboldal biztonságos felületeihez való hozzáférés biztosítása, weboldalon folytatott aktivitás elemzése). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Az ilyen típusú cookie élettartama attól függ, hogy Ön internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
 • biztonsági cookie: a felhasználók adatainak illetéktelen hozzáféréstől való védelme érdekében használjuk ezeket a cookie-kat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a munkamenet lezárultáig érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező állandó cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A www.bikecafe.hu weboldalon használt cookie-kat, valamint azok lejáratát az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá az webhely oldalinformációi (Google Chrome böngésző használatával elérhető a böngészősáv elején található, Zárolás (lakat) ikonra kattintva) között is folyamatosan közzétesszük az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében.

 

A fent felsorolt típusú cookie-k között vannak olyanok, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a webáruház egyes funkcióit Ön rendeltetésüknek megfelelően használni tudja (’Szükséges cookie-k’). Ezek a cookie-k olyan alapvető funkciók használatát biztosítják, mint a weboldalon való navigáció és a weboldal biztonságos felületeihez történő hozzáférés. Weboldalunk ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni. A szükséges cookie-k biztosítják az alábbi funkciók működését:

 • beléptető oldal megjelenítése újra a látogatónak;
 • kívánságlistára tett termékek listájának megjelenítése;
 • bolt aktuális valutája, amit a vásárló tud állítani;
 • bolt aktuális nyelve, amit a vásárló tud állítani.

 

Weboldalunkon olyan cookie-kat is használunk, melyek információt gyűjtenek arról, hogyan használják látogatóink webáruházunkat („Statisztikai cookie-k”). Ezen cookie-k nem alkalmasak arra, hogy azok segítségével a felhasználót azonosítani tudjuk. A statisztikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja, stb.

 

A cookie-k harmadi, csoportjába azok tartoznak, melyek abban segítenek nekünk, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjunk nyújtani Önnek a webáruházban, többek között az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő reklámokat és termékeket megjelenítésével (’Marketing cookie-k’).

 

A weboldalra történő belépéskor kifejezetten felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a weboldalon cookie-kat használunk. Tájékoztatjuk, hogy az Ön számítógépére ezen cookie-k kizárólag abban az esetben települnek, ha Ön ezek alkalmazásához, illetve a cookie-k által gyűjtött és tárolt adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul a weboldalon megjelenő ’Elfogadom’ gombra kattintva, vagy amennyiben az alapértelmezett cookie beállításokat Ön módosítani kívánja, úgy a ’Beállítások módosítása’, majd a ’Beállítások mentése’ gombra történő kattintást követően.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy technikai okból a weboldal egyes szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

8. Kapcsolatfelvétel érdekében kezelt személyes adatok

 

Abban az esetben, ha Ön a www.bikecafe.hu oldalon a „Kapcsolat” menüpontra kattintva megjelenő felületen megadja nevét, e-mail címét, valamint a Társaságunknak szóló szöveges üzenetét elküldi, úgy Ön hozzájárul ahhoz, hogy az üzenet elküldésével megadott személyes adatait Társaságunk az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint feltett kérdéseinek megválaszolása céljából kezelje. Adatkezelési tevékenységünk ilyen esetben az Ön alábbi személyes adataira terjed ki: név, e-mail cím, valamint azok a személyes adatok, melyeket Ön a Társaságunknak küldött szöveges üzenetben – saját döntése alapán – feltüntet.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait a Társaságunknak elküldött üzenetének megválaszolásáig, illetve az Önnel felvett kapcsolat megszűnéséig, de legfeljebb addig kezeljük, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

 

Adatainak a feltett kérdéseire történő válaszadás, észrevételeire történő reagálás, illetve az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából való kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni a BIKE CAFE Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20. postacímre, vagy az info@bikecafe.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozatával. Amennyiben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását visszavonja, úgy haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön, és e célból személyes adatait ne kezeljük tovább.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.

 

9. Szerviz szolgáltatást igénybe vevők adatainak kezelése

 

Társaságunk szerviz szolgáltatást is nyújt, melynek során szükséges a szolgáltatást igénybe vevő érintettek bizonyos személyes adatainak kezelése. A szervizlap kitöltése során Önnek nevét és telefonszámát kell megadnia munkatársunk részére. Ha Ön magánszemélyként a megfizetett szervizdíjról számla kiállítását kéri, úgy neve mellett számlázási címét is kezeljük.

E személyes adatok kezelésének jogalapja a szerviz szolgáltatásra vonatkozó szerződés, mely Társaságunk és Ön között jön létre. Adatainak kezelése szükséges egyrészt ahhoz, hogy értesíteni tudjuk Önt arról, hogy a behozott termék szervizelése megtörtént, azt üzletünkben át tudja venni, másrészt amennyiben Ön a szervizdíjról számlát kér, úgy a számla kiállításához elengedhetetlen adatainak kezelése.

 

Személyes adatait a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a szerviz elvégzését követő 3 évig kezeljük. Ha Ön a szervizdíjról szóló számlát kér, úgy annak kiállításához szükséges adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk teljesítése érdekében a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nevét és telefonszámát nem adja meg, úgy nem tudja igénybe venni szerviz szolgáltatásunkat.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szerviz szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai vonatkozásában Önt megilleti többek között az adathordozhatóság joga is, mely jog tartalmáról, illetve e jog gyakorlásának szabályairól a 15. F) pontjában találhat részletes tájékoztatást.

 

10. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Ha Ön személyes adatainak megadásával jelentkezik az általunk a weboldalon meghirdetett nyereményjátékra, úgy ez adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulásnak minősül. Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása, illetve, ha nyertesként Önt választjuk ki, úgy annak érdekében kezeljük, hogy Önt értesíteni tudjuk és nyereményét eljuttassuk Önnek, valamint a nyeremény után fizetendő SZJA megfizetését át tudjuk vállalni. A nyereményjáték lebonyolítása céljából személyes adatait hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték lezárultáig kezeljük. A nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyeremény eljuttatása érdekében a következő személyes adatokat kezeljük: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám. A nyertes esetén a hatályos jogszabályi előírások alapján adóazonosító jel kezelése is szükséges.

 

A nyereményjátékban való részvétel érdekében az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a BIKE CAFE Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20. postacímre, vagy az info@bikecafe.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben hozzájárulását a nyereményjáték lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 

11. Adatkezelés a DPD Hungária Kft.-vel való együttműködés során

 

Tájékoztatjuk, hogy annak érdekében, hogy a webáruházunkban megrendelt termékeket eljuttassuk Önnek, a DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-888141) futárpostai, illetve csomagküldő szolgáltatásait vesszük igénybe.

 

Személyes adatai kezelésének célja ebben az esetben az, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel elektronikus úton kötött, az általunk forgalmazott termék megvásárlására irányuló adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségünket, azaz a webáruházban megrendelt termék(ek)et eljuttassuk Önnek, továbbá a termék kiszállításának időpontjáról tájékoztassuk. A megrendelés kiszállításához szükséges adatai kezelésének jogalapja a közöttünk létrejött szerződéses kapcsolat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a DPD Hungária Kft. munkatársai részére az Ön alábbi adatait adjuk át: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár. Adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy garantálni tudjuk a webáruházban megvásárolt termék(ek) kiszállítását Önnek – a DPD Hungária Kft. csomagküldő, futárpostai szolgáltatásának igénybevételével.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mind Társaságunk, mind pedig a DPD Hungária Kft. önálló adatkezelőként jár el fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Ahogy Társaságunk, úgy a DPD Hungária Kft. is köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani az Ön adatainak biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az adatkezeléssel összefüggésben. Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatainak kezelésével összefüggésben az Önt megillető jogokat bármikor jogosult gyakorolni Társaságunk, valamint a DPD Hungária Kft. vonatkozásában, vagy akár mindkét céggel szemben is. Ilyen tartalmú kérelmét Társaságunknál a jelen tájékoztató 14. pontjában írtaknak megfelelően, míg a DPD Hungária Kft.-nél annak saját adatkezelési tájékoztatójában szereplő módon terjesztheti elő.

A DPD Hungária Kft. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

 

Tájékoztatjuk, hogy a DPD Hungária Kft. a webáruházban Ön által megrendelt termékek kiszállítására a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozókat is megbízhatja. A DPD Hungária Kft. saját alvállalkozói részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a DPD Hungária Kft.-vel – az alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár.

 

12. Adatfeldolgozók igénybevétele

 

Tájékoztatjuk, hogy vannak olyan tevékenységek, illetve ezekkel szükségszerűen együtt járó adatkezelési műveletek, melyeket nem Társaságunk végez el, hanem ahhoz – külön írásba foglalt szerződés alapján – az alábbi adatfeldolgozók közreműködését, segítségét vesszük igénybe. Ezzel összefüggésben biztosítjuk, hogy az általunk megbízott adatfeldolgozók a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesüléséhez és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújtsanak.

 

Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy az adatfeldolgozók semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak adatainak kezelését illetően, mivel az adatfeldolgozók az átadott személyes adatokat kizárólag Társaságunk utasításai és rendelkezései szerint dolgozhatják fel, azokon saját céljaikra sem adatkezelést, sem adatfeldolgozást nem végezhetnek.

 

Társaságunk az alábbi adatfeldolgozást végző vállalkozásokkal áll közvetlen, illetve közvetett szerződéses kapcsolatban, mely vállalkozás részére a következő személyes adatok kerülnek átadásra, melyeket az adatfeldolgozók a Társaságunk megbízása, utasítása alapján kezelhet.

 

 1. ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)
 • személyes adatok: a webáruházban regisztrált, illetve regisztráció nélkül megrendelést leadó természetes személyek által megadott valamennyi személyes adat, a hírlevélküldésre feliratkozó, illetve weboldalon keresztül üzenetet küldő személyek által megadott személyes adatok, valamint a cookie-k engedélyezése esetén a cookie-k által rögzített adatok
 • tevékenység: a www.bikecafe.hu oldalon elérhető webáruház rendszerének biztosítása; a rendszerrel kapcsolatos hibajavítási, karbantartási, fejlesztési feladatok elvégzése

 

 1. Amazon Web Services Inc. (székhely:410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok)
 • személyes adatok: a webáruházban regisztrált, illetve regisztráció nélkül megrendelést leadó természetes személyek által megadott valamennyi személyes adat, illetve a weboldalon keresztül üzenetet küldő személyek által megadott személyes adatok, valamint a cookie-k engedélyezése esetén a cookie-k által rögzített adatok
 • tevékenység: tevékenység: a ShopRenter.hu Kft. adatfeldolgozójaként a www.bikecafe.hu oldalon elérhető webáruház rendszerének biztosításához szükséges tárhely szolgáltatása

 

 1. AvidaSoft Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 13.)
 • személyes adatok: a webáruházban regisztrált, illetve regisztráció nélkül megrendelést leadó természetes személyek által megadott valamennyi személyes adat, illetve a weboldalon keresztül üzenetet küldő személyek által megadott személyes adatok, valamint a cookie-k engedélyezése esetén a cookie-k által rögzített adatok
 • tevékenység: a webáruházhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás

 

 1. Octonull Kft. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet)
 • személyes adatok: számlázási név, számlázási cím
 • tevékenység: webáruházban megvásárolt termékek vételáráról történő számlák kiállításához szükséges online platform biztosítása

 

 1. GÁLOK Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Szent Imre Herceg utca 19. 2. ép.)
 • személyes adatok: vásárló neve, számlázási címe, banki átutalás esetén bankszámlaszáma
 • tevékenység: könyvelési tevékenység végzése Társaságunk megbízása alapján

 

13. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

 

Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy abban az esetben, ha Társaságunkhoz hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről bizonyos személyes adatainak kötelező átadására, úgy ezen adatátadási kötelezettségünk teljesítése érdekében a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat kötelesek és jogosultak vagyunk továbbítani.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatait a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem más adatkezelők – kivéve, ha ezt adathordozhatósági joga alapján azt Ön kéri –, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére, ide nem értve az adatfeldolgozók, illetve al-adatfeldolgozók részére történő, illetve a megrendelés kiszállítása érdekében a DPD Hungária Kft.-vel való együttműködés körében megvalósuló adatátadást.

 

14. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

 

Adatkezelési tevékenységünk során valamennyi érintett számára biztosítjuk, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályoztatás nélkül tudják gyakorolni.

 

Gondoskodunk továbbá arról is, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a tiltakozáshoz való jog, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésről és az Önről kezelt adatokról felvilágosítást kérjen és kapjon Társaságunktól.

Ennek érdekében írásbeli kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adataikat közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során az érintetteket megillető jogokról. Kérelemének teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolat igénylése esetén Társaságunk jogosult díjat felszámítani, melynek pontos mértékéről kérelmére adott válaszunkban tájékoztatjuk.

 

Már most jelezzük, hogy adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

 

 1. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

 

Ön érintettként jogosult arra, hogy az Önről kezelt és tárolt adatok megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben a korábban Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatában változás következne be, úgy azt írásban az info@bikecafe.hu e-mail címre, vagy a BIKE CAFE Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20. levelezési címre megküldött levélben jelezze felénk.

 

 1. Az adatok helyesbítéséhez való jog

 

Amennyiben Önnek tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti azok helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok egyidejű megadásával.

 

 1. Az adatok törléséhez való jog

 

Tájékoztatjuk, hogy erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap az adatok további kezelésére;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az érintett személyes adatai semmilyen formában ne álljanak a jövőben Társaságunk rendelkezésére. Töröljük az Ön adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg megsemmisítjük a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is. Kérelme alapján a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, hogy a nekik átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét nem tudjuk teljesíteni akkor, ha a személyes adatok további kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

 

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy törlési kérelmének teljesítését követően személyes adatait többé már nem tudjuk helyreállítani.

 

 1. Adatkezelés korlátozásának joga

 

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak Társaságunk általi kezelését korlátozza az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, úgy a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha az Ön megítélése szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • amennyiben Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban ezen kérelme elutasításra került; ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk vagy más harmadik fél jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön oldalán fennálló jogos érdekekkel szemben.

 

Ha jogszerűnek ítéljük az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatjuk mindazon címzetteket, akikkel az Ön személyes adatait korábban közöltük. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy adatkezelés korlátozására irányuló kérelem benyújtása esetén a korlátozással érintett adatokat ugyan nem kezeljük, de továbbra is tároljuk. Abban az esetben azonban, ha Ön adatainak kezeléséhez hozzájárult, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha azt más természetes, illetve jogi személy jogainak érdeke, vagy uniós, illetve tagállami közérdek indokolja, úgy adatait – a korlátozás ellenére – továbbra is kezeljük.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

 

 1. Az adathordozhatóság joga

 

Adathordozhatósághoz fűződő joga alapján Önnek lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatairól, melyeket hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés alapján kezelünk, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adataira vonatkozó tájékoztatást pdf formátumban adjuk át. Felhívjuk figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben érintettnél esetlegesen felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.

 

 1. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

 

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az info@bikecafe.hu e-mail címre, illetve a BIKE CAFE Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20. levelezési címre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységének jogszerűségét, melyet a hozzájárulásának visszavonását megelőzően végeztünk.

 

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatokat Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli, illetve, ha a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat szintén az Ön hozzájárulása alapján, de más célból is kezeljük.

 

 1. Az érintett kérelmének elbírálása

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – G. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben benyújtott valamennyi kérelmét – tartalomtól függetlenül – a beérkezést követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatjuk.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön kérelmének megválaszolására előírt határidő meghosszabbítására kerülne sor, úgy erről– a késedelem okának megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi intézkedés megtétele elmaradásának indokairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Tájékoztatjuk, hogy kérelemének megválaszolása, illetve teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ilyenkor Társaságunk jogosult Önnel szemben a kérelem teljesítésével kapcsolatban a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat felszámítani, melynek pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az érintett kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen adatkezelésünkkel, úgy kérjük, forduljon bizalommal Társaságunk ügyvezetőjéhez a jelen tájékoztató 2. pontjában részletezett elérhetőségek egyikén. Minden esetben írásban küldünk visszaigazolást panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk Önt a vizsgálat lefolytatásának eredményéről.

 

Amennyiben álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon találja meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem értene egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértettük személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) is fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását is kezdeményezheti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni.

 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy megbízott adatfeldolgozóink a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelték személyes adatait, és ennek eredményeként Önt bármilyen kár érte, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozóinkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait.

 

Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

 

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét – az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében – csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az Ön személyazonosságát kérelme alapján egyértelműen meg tudjuk állapítani. Kérjük, hogy kérelmében tüntesse fel legalább két azonosító adatát, melyek alapján – a rendelkezésünkre álló adataival történő összevetés útján – kétséget kizáró módon ellenőrizni tudjuk, hogy a kérelem Öntől származik.

 

15. Adatbiztonság

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudjuk. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása Társaságunknál minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembevétele és értékelése alapján történik.

 

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, nyilvántartások, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó rendszerek, nyilvántartások rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben.

Társaságunk képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt nyilvántartások, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

 

Tájékoztatjuk azon természetes személyeket, akiknek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzük, és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeljük.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követjük és értékeljük a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a Társaságunk által felvett, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

 

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag a Társaságunk által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrizzük ezen személyek tevékenységét. Társaságunk és adatfeldolgozó partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

 

Adatkezeléssel érintett tevékenységeink során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:

 

 • az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);
 • a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt programok, rendszerek, nyilvántartások vonatkozásában a rendszeres szoftverfrissítéseket elvégezzük;
 • valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készítünk;
 • személyes adatok elérése kizárólag az erre feljogosított személyek számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően lehetséges;
 • az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célonként elkülönítve kezeljük;
 • megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az érintettek személyes adatait, valamint az általunk gyűjtött és kezelt felhasználási adatokat egymással ne lehessen összekapcsolni;
 • a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben helyezzük el, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított személyek számára lehetséges.

 

16. Adatvédelmi incidensek és azok kezelése

 

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által bevezetett, és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos események, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik (adatvédelmi incidensek).

 

A személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén – a GDPR előírásaival összhangban – biztosítjuk, hogy az incidens haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől számított 72 órán belül bejelentésre kerül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Kérjük, ne érje meglepetésként, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapna Társaságunktól, ebben az esetben mi is jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük, mely előírja az Ön tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érintett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

 

Valamennyi, személyes adattal foglalkozó tulajdonosunktól, munkavállalónktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében a Társaságunk által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjanak el. Annak érdekében, hogy az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálni tudjuk, és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket építettünk be a folyamatokba.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatokat érintő incidensek bejelentése mellett azokról minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amely dokumentumok tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket is.

 

Társaságunk természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozók, akikkel adatkezelési tevékenységünk végzése során együttműködünk, hozzánk hasonlóan az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 

17. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsuk. Jelezni kívánjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról mindazokat a természetes személyeket, akiket adatkezelési tevékenységünk érint, – a tájékoztató módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével a webáruház oldalán a webáruház felületén, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatni fogjuk, valamint a módosításokat is tartalmazó adatkezelési tájékoztatót is közzétesszük az „Adatvédelem” menüpontban.

 

18. Irányadó jogszabályok

 

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény („Strasbourgi Egyezmény”).

19.Google Ads konverziókövetés használata

 • A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/ 

20. A Google Analytics alkalmazása

 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

21. Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

Budapest, 2020. május 11.